Karol Darwin

Słynny przyrodnik Karol Darwin przyszedł na świat 12 lutego 1809 roku w Shrewsbury. Jego ojciec był lekarzem, dlatego Karol również wybrał kierunek medyczny na uniwersytecie w Edynburgu. Jednak medycyna nie była jego powołaniem, porzucił studia i skupił się na swojej pasji, czyli przyrodzie i jej etymologii.

Po uzyskaniu tytułu licencjata na Cambridge na Christ’s College, rozpoczął kolejne studia – tym razem teologii naturalnej. W niedługim czasie otrzymał propozycję udziału w ekspedycji na wybrzeże Ameryki Południowej, miał wspomagać przygotowywanie map tamtych terenów. Podróż zmieniła jednak życie Darwina, a jego odkrycia stały się przełomowe.

Statek „Beagle” wypłynął dokładnie 27 października 1831 roku. Wyprawa trwała aż pięć lat. Przez cały ten okres Karol Darwin miał możliwość pogłębiać swoją wiedzę i zbierać przeróżne okazy do badań geologicznych. Swoje wnioski zapisywał w „Dzienniku”, by kilka lat później wysnuć jedną z najważniejszych teorii naukowych XIX wieku. Darwin poszukiwał zależności między rozmieszczeniem poszczególnych gatunków i ich skamieniałościami, a współczesnymi okazami. Rozmawiał na ten temat z różnymi naukowcami, poszukując potwierdzenia swoich obserwacji. Szczególnie ważne dla Darwina było podłoże geologiczne. Niemniej wyniki własnych badań opublikował dopiero w 1858 roku we wspólnej pracy z Alfredem Russelem Wallace’em: „O skłonności gatunków do tworzenia odmian oraz o utrwalaniu się gatunków drogą doboru naturalnego”.

Angielski przyrodnik jako autor słynnej teorii ewolucji, która mówi, że wszystkie gatunki pochodzą od wcześniejszych form, zyskał uznanie w środowisku naukowym. Część naukowców od razu zaakceptowała jego dokonania, większość jednak domagała się konkretniejszych dowodów. Najwięcej emocji wywoływało twierdzenie, że przodkiem człowieka jest małpa. O szczegółach swojej teorii Darwin pisał w książce „O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego”, która ukazała się w 1859 roku. W kolejnych publikacjach „O pochodzeniu człowieka i doborze w odniesieniu do płci” oraz „O wyrażaniu emocji u człowieka i zwierząt” przyrodnik rozprawiał o ewolucji człowieka i doborze płciowym.
3 listopada 1864 roku Darwin otrzymał najwyższe brytyjskie odznaczenie naukowe, czyli Copley Medal Królewski Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Wiedzy Przyrodniczej w Londynie. Książki Darwina przetłumaczono na wiele języków i stały się one jednymi z najważniejszych publikacji w historii nauki. Teoria Darwina widoczna była również w kulturze masowej, za sprawą licznych karykatur ludzi z cechami zwierząt. Najsłynniejsza była jednak karykatura Darwina-małpy z charakterystyczną brodą, upowszechniona w 1866 roku.

29 stycznia 1838 roku Darwin ożenił się ze swoją kuzynką Emmą Wedgwood. Małżeństwo zamieszkało w Londynie i doczekało się dziesięciorga dzieci. Troje z nich zmarło, pozostałe potomstwo odnosiło sukcesy również w środowisku naukowym. Silnie powinowactwo Darwina i żony nie wpłynęło negatywnie na stan zdrowia ich dzieci. Karol Darwin całe życie zmagał się z różnymi chorobami, zmarł 19 kwietnia 1882 roku. Z powodu jego wybitnych osiągnięć urządzono mu państwowy pogrzeb. W XIX wieku tylko pięciu Brytyjczyków nienależących do rodziny królewskiej zostało tak upamiętnionych. Darwina pochowano w Opactwie Westminsterskim, obok Johna Herschela i Isaaca Newtona.